PDF Drukuj

O nas


Nasze oddziały przedszkolne działają przy Szkole Podstawowej w Janikowie, przy ulicy Biskupa Michała Kozala 3. Zajęcia w szkole odbywają się w godzinach 7.15 - 15.30.

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu pracują 4 oddziały: 0a, 0b, 0c, 0d.
Wychowawcami grup są:
0a – mgr Izabela Przygoda
0b – mgr Katarzyna Zientek
0c – mgr Monika Nowacka
0d – mgr Justyna Ligocka


Każda grupa ustaliła zasady funkcjonowania dobrego przedszkolaka. Cały rok  będziemy dbać o ich przestrzeganie..

Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje umiejętności i talenty. Tutaj dziecko przeżywa radości i zadowolenia, poznaje smak sukcesów, tak indywidualnych jak i zespołowych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia. Chcemy twórczo wychować dziecko, pozwolić mu na odkrywanie własnych, indywidualnych cech, dlatego tworzymy takie sytuacje, by dziecko samo potrafiło znaleźć odpowiedź na własne pytania, żeby zrozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je oceniać, a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie. Punktem wyjścia do takiej sytuacji jest aktywność, w której nauczyciel wspiera dzieci i prowokuje sytuacje. Nauczyciel podtrzymuje działania dzieci poprzez przekształcanie sytuacji i towarzyszenie dzieciom w realizacji pomysłów. Wytworzone nowe sytuacje stanowią dla dziecka podstawę do podjęcia próby wiary w siebie. Dziecko uczy się twórczego działania, nabywa umiejętności porozumiewania się, staje się bardziej odpowiedzialne wobec siebie i innych. Celem wychowania w naszym przedszkolu jest budowanie swoistej osobowości dziecka. Tworzy ono własny wizerunek pod wpływem informacji zwrotnych otrzymywanych od nauczycieli i rówieśników. Nasz system wartości nawiązuje do uniwersalnych ideałów – Prawda, Odpowiedzialność, Dobro, Szacunek dla siebie i innych.

Zadania przedszkola ukierunkowane są na:
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek  w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 356 2
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się  w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury  i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przedszkole posiada bogatą gamę różnorodnych zwyczajów i tradycji, które wywodzą się z rodzinnej kultury i pielęgnowane są przy współudziale dzieci, nauczycieli, rodziców, a nawet członków ich najbliższych rodzin. Stają się wspaniałą okazją do stworzenia niepowtarzalnego klimatu placówki. Na szczególne wyróżnienie zasługują:
PASOWANIE NA ZERÓWKOWICZA

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE

DZIEŃ POSTACI Z BAŚNI

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE

BAL KARNAWAŁOWY

KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

WYCIECZKI I SPOTKANIA

ŚWIĘTO RODZINY

FESTIWAL PIOSENKI "ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE”

 

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy ...
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad...

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl